Algemene voorwaarden

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en activiteiten. Uitzonderingen kunnen enkel per schriftelijke overeenkomst.
 2. Onze facturen dienen te worden betaald binnen de dertig dagen na factuurdatum, in contanten in onze winkel, magazijnen of door storting op onze bankrekening. Alle eventuele inningskosten worden de koper aangerekend.
 3. De leveringstermijn is niet bindend en slechts benaderend opgegeven, een vertraging in de levering kan geen verbreking van het contract veroorzaken, noch enig recht op schadevergoeding.
 4. De verkochte goederen worden beschouwd als zijnde afgehaald en aanvaard in onze winkel, magazijnen, zij worden verwonden op risico van de koper.
 5. Klachten dienen ons per aangetekend schrijven overgemaakt te worden, binnen de acht dagen na de levering.
 6. Annulatie van de bestelling: in het geval van annulatie dient de koper de kosten te betalen voor de voorbereiding en het winstverlies te compenseren.
 7. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking geretourneerd worden. Dit binnen het termijn van 14 dagen na ontvangst. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant. Op geretourneerde producten geldt geen cashback. U kunt enkel een waardebon ontvangen.
 8. Orderbevestiging: opmerkingen dienen binnen de 7 dagen gemeld te worden. Hierna wordt de orderbevestiging als goedgekeurd beschouwt door de koper. Afwijkingen en beloften worden enkel aanvaard mits schriftelijk overeengekomen.
 9. De klant is ertoe gehouden de juistheid van zijn BTW-nummer, dat door de leverancier verteld wordt op de facturen en andere in omloop gebracht documenten na te gaan, en zo nodig de aandacht van ons te vestigen op alle vergissingen of gebrek aan overeenstemming.
 10. Niet-betaling binnen de overeengekomen termijn geeft ons het recht onmiddellijk de volledige betaling van alle nog verschuldigde sommen te eisen zonder afbreuk te doen aan ons recht op schadevergoeding en geeft een voorrecht op de geleverde goederen. Ongeacht het bedongen voorrecht blijven de goederen eigendom van BVBA GRANDA MOTORCARS doch op risico van de koper tot op datum van integrale betaling; zodoende heeft BVBA GRANDA MOTORCARS, het recht haar goederen tot op datum van betaling op elk ogenblik terug te halen en dit op kosten van de koper.
 11. Alle facturen die niet betaald werden op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar opbrengen. Het enkel feit van de niet-betaling op de vervaldag heeft het gevolg dat het bedrag hiervan van rechts en zonder ingebrekestelling vermeerderd zal worden met 10% met minimum van 37,18 euro ten titel van schadevergoeding voor het nadeel voortspruitend uit de laattijdige uitvoering van de verplichting tot betaling.
 12. Voor betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
 13. Afwijkingen van huidige factuur voorwaarden zijn slecht geldig mits zij schriftelijk overeengekomen werden.
 14. BVBA GRANDA MOTORCARS en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.
 15. Enkel de algemene voorwaarden in het Nederlands zijn rechtsgeldig.

Privacy en cookie policy

Indien u onze website www.mustanggarage.be of een van onze andere domeinen (fordmustangbelgium.com; fordmustanggarage.be/.com/.nl; fordmustangeurope.com; fordmustangstore.be/.com; mustangfever.be; themustanggarage.be/.com/.de/.eu/.nl; themustangfever.nl) die naar deze website doorstuurt bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. BVBA Granda Motorcars acht uw privacy van groot belang.

Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren wij een aantal normen:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze policy.
 • Gegevens beperken: Wij trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website en dienstverlening.
 • Security: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Toestemming: Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking.
 • Rechten: Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten, die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe wij bovenstaande in de praktijk brengen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten die u via de website of onze dienstverlening gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Facturatie gegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • E-mailadres;
 • Logingegevens;
 • Geslacht;
 • IP-adres.
 • [……]

Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere gebruikt voor de onderstaande doeleinden maar niet uitsluitend beperkt tot deze doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het registreren van domeinnamen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • Het beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via marketingplatformen
  (zoals bv: Facebook, LinkedIn, …).
 • […….]

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over BVBA Granda Motorcars of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht). Onze contactgegevens vindt u terug op de website: www.mustanggarage.be

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-mailverwerking is mogelijk maar niet beperkt tot volgende partijen:

Partij

Doel

Vestiging

Dienst

Google

E-mailverkeer

US (Privacy Shield)

Gsuite

Zoho CRM

CRM management

US (Privacy Shield)

Customer Relations

Freshbooks

Administratie

US (Privacy Shield)

Administratie

Freshdesk

Support

US (Privacy Shield)

Ticketing system

Mailchimp

E-mail marketing /Internet marketing

US (Privacy Shield)

E-mail marketing

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies);
 • Het web aanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookie policy

Wij hebben geen controle op hetgeen derde partijen zelf met gegevens doen, die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

Deze cookies en plug-ins kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot het volgende:

Partij

Type

Vestiging

Dienst

Google

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Analytics, Tag manager, …

Google

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Adwords, remarketing snippets, …

Facebook

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Facebook pixel, like & share buttons, page includes, API connections, …

Mailchimp

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Advertentie cookies, plugin/script voor opt-in email nieuwsletter en remarketing/reminders

Smartlook

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Smartlook, script ter opname van websiteactiviteit (relevant voor bug detectie en verbeteren van de ervaring), …

LinkedIn

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Pixel / Remarketing service, …

WordPress

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Joomla

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Drupal

Technische & functionele cookies

EU

CMS

Ander CMS

Technische & functionele cookies

EU/US

CMS

Cloudflare

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

Verbetering van web prestaties en technisch relevante identificatie van een gebruiker met nadruk op security

*

Technische & functionele cookies

EU

Technisch relevante cookies met betrekking tot (verbeterde) werkzaamheid/functionaliteit van de website.

*

Social media cookies

EU / US

Cookies die het mogelijk maken om bepaalde onderdelen van de website te delen op social media.

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de websites mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De websites of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts / plug-ins met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan  mustang@mustanggarage.be of per aangetekende brief naar: Schaapsweg 4 – 3550 Heusden-Zolder – Belgium

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy en cookie policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

BVBA Granda Motorscars

Schaapsweg 4

3550 Heusden-Zolder

mustang@mustanggarage.be

+32 11 433 633 – +32 477 321 505